Warunki

Ogólne warunki handlowe platformy „KUKUculture“  dla społecznościowego finansowania kultury i sztuki

„KUKUculture“ jest platformą pożytku publicznego stowarzyszenia HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V.

Poniższe Ogólne warunki handlowe dotyczą platformy posługującej się domenami „KUKUKA.de“, „KUKUculture.pl“ oraz „KUKUculture.com“

1. Zasady ogólne

(1) Stowarzyszenie HOP Transnationales Netzwerk Odermündung e.V., z siedzibą: 17438 Wolgast Hafenstrasse, reprezentowane przez zarząd, dalej zwane „operatorem”, zarządza platformą oraz marką „KUKUculture“ jako pracujący społecznie pośrednik pomiędzy właścicielami projektów i osobami wspierającymi projekty.

(2) Celem funkcjonowania portalu jest powiązanie sztuki i kultury oraz gospodarki w regionach Republiki Kultury KUKUKA, czyli w mieście Szczecinie i regionie metropolitarnym, nad Zalewem Szczecińskim oraz w powiecie Vorpommern-Greifswald poprzez następujące działania:

  • crowdfunding (społecznościowe finansowanie projektów artystycznych i kulturalnych),
  • kulturalny projekt roku
  • ogłoszenia (poszukuję & oferuję),
  • ferty artystów i organizatorów imprez na rzecz firm

oraz w przyszłości inne formy działań.
Wszelkie formy aktywności na wymienionej platformie zorientowane są na realizację wymienionego celu.

(3) Operator pośredniczy przy pomocy platformy w nawiązaniu kontaktu między dwoma lub większą ilością partnerów, którzy ze swej strony, w razie sukcesu akcji finansowania, zawierają odpowiednią umowę. Operator stanowi z prawnego punktu widzenia stronę trzecią działającą społecznie.

(4) KUKUculture“  jest produktem stanowiącym część projektu Unii Europejskiej „Business Culture Partnership“ (BCP), który jest częściowo finansowany ze środków Programu Południowy Bałtyk ze środków Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na ten temat: www.business-culture-partnership.eu.

(5) W celu podejmowania decyzji oraz dla rozwiązywania konfliktów operator może powołać radę doradczą, która doradzać mu będzie przy podejmowaniu ważnych decyzji.

(6) Operator prowadzić będzie działalność promocyjną i marketingową według własnego uznania i ewentualnie wykorzystywać będzie w tym celu aktualne treści (projektów, ogłoszeń, ofert etc.) bez zwracania się o wyrażenie na to zgody. Rejestracja użytkownika na platformie oznacza wyrażenie zgody na taką działalność operatora.

(7) W celu sfinansowania kosztów operator może wprowadzić opłatę administracyjną. Wysokość opłaty operator poda na stronie startowej platformy i w odpowiedni sposób zadba o transparentność kosztów.

2. Swiadczenia

(1) Operator udostępnia użytkownikom funkcje platformy zgodnie z jej technicznymi możliwościami. W tym celu operator korzystać będzie z usług osób trzecich / firm. Za usługi świadczone przez osoby trzecie, np. provider, administrowanie systemem, usługi bankowe itp. nie ponosimy konsekwencji. W przypadku korzystania z tego typu usług obowiązywać mogą dalsze, szczegółowe warunki korzystania, prowadzenia działalności gospodarczej lub warunki płatnicze.

(2) Operator jest uprawniony do wprowadzania zmian na portalu bez wcześniejszego uprzedzania o tym i w rozsądnych odstępach czasowych, by zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo i odpowiedni poziom usług lub by rozszerzyć / zawęzić ofertę portalu.

(3) Funkcje portalu związane z jego użytkowaniem zostaną szczegółowo opisane na odpowiednich stronach internetowych lub będą zgodne z „utartymi“ zwyczajami według zasady „common sense“.

(4) Operator rezerwuje sobie prawo do wstrzymania funkcjonowania platformy. W takim przypadku operator uwzględni interesy ewentualnie trwających okresów finansowania i realizowania projektów.

3. Rejestracja i działania użytkowników

(1) W celu uzyskania możliwości działania na platformie, użytkownik musi jeden raz zameldować się i zarejestrować.

(2) Użytkownik jest zobowiązany do używania podczas rejestracji prawdziwej tożsamości i do posługiwania się nią w trakcie swej aktywności na platformie. Najpóźniej w momencie składania oferty projektu crowdfundigowego, z opisu projektu musi w sposób klarowny wynikać tożsamość użytkownika.

(3) Operator nie będzie dokonywać kontroli prawidłowości rejestracji (weryfikacji tożsamości) użytkownika, a jedynie dokona weryfikacji adresu poczty mailowej i pośredniczyć będzie w nawiązaniu kontaktu przez strony umowy.  

(4) Do korzystania z platformy uprawnione są osoby zdolne do czynności prawnych w wieku powyżej 18 lat. Jeżeli osoba taka występuje w imieniu grupy osób, firmy, stowarzyszenia itp., musi ona dysponować odpowiednimi pełnomocnictwami.

(5) Jedna osoba może na kilka sposobów być aktywna na platformie, jeżeli osoba ta korzysta z różnych funkcji platformy (np. jako przedstawiciel stowarzyszenia, właściciel firmy lub osoba prywatna). W każdym przypadku musi być jednak jasne, w czyim imieniu lub w jakiej funkcji osoba ta występuje. Zakazane jest podawania kilku tożsamości w celu oszustwa lub zapewnieniu sobie korzyści.

(6) Użytkownicy zobowiązani są do bezpiecznego przechowywania danych dostępowych (zgodnie z aktualnym stanem techniki), do nieudostępniania danych dostępowych osobom trzecim, a także do ostrożnego obchodzenia się z tymi danymi. W razie nabrania podejrzenia, że dane wykorzystywane są w sposób bezprawny, użytkownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym operatora.

(7) Treści publikowane przez użytkowników na platformie nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem, nie mogą obrażać uczuć religijnych, nie mogą też mieć charakteru dyskryminującego, poniżającego, rasistowskiego lub nieetycznego. Użytkownik zapewnia, że żadne osoby trzecie nie posiadają praw do jakichkolwiek opublikowanych przez użytkownika materiałów tekstowych, fotograficznych lub filmowych, a ponadto wszystkie osoby, wizerunki których znalazły się w materiałach, wyraziły zgodę na publikację.  W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odpowiedzialność ponosi osobiście użytkownik. W razie wątpliwości, użytkownik jest zobowiązany do udowodnienia swych praw własności i praw osobistych. 

(8) W razie wątpliwości operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia treści oraz do zablokowania czasowo lub na stałe rejestracji użytkownika, jeżeli przemawiają za tym istotne powody. Ponadto operator zastrzega sobie możliwość wystąpienia o odszkodowanie, jeżeli użytkownik nie przestrzega powyższych zasad postępowania.

4. Zawieranie umów

(1) W momencie, w którym użytkownik zacznie być aktywny na platformie (np. zaprezentuje projekt crowdfundigowy, zaoferuje świadczenia w zamian za wsparcie, opublikuje ogłoszenie lub zadeklaruje wsparcie dla projektu), automatycznie dochodzi do zawarcia obowiązującej umowy, która nabiera indywidualnej formy prawnej wtedy, gdy inny użytkownik ofertę tę przyjmie. Operator spełnia jedynie rolę pośrednika i z punktu widzenia prawa jest osobą trzecią pośredniczącą społecznie.

5. Crowdfunding

(1) Projekty crowdfundingowe muszą być tematycznie związane z tematem sztuka – kultura, a ich realizacja przebiegać winna na obszarze Republiki KUKUKA, czyli na terenie miasta Szczecina i regionu metropolitalnego,  regionu Zalewu Szczecińskiego lub na terenie powiatu Vorpommern-Greifswald.

(2) Użytkownicy wybierają odpowiedni okres czasu na fazę finansowania projektu, przy czym długość tego okresu zależy od przedmiotu projektu, ale okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Faza finansowania nie może zostać przerwana.

(3) Projekt crowdfundingowy nie rozpoczyna się w momencie rejestracji i przedstawienia  danych na temat idei projektu, tylko w momencie opublikowania treści projektu dla wszystkich użytkowników. Wtedy rozpoczyna się faza finansowania projektu.

(4) Użytkownicy mogą zaoferować osobom wspierającym projekt crowdfundingowy (w ograniczonym zakresie) niewielkie świadczenia wzajemne, by animować osoby wspierające do deklaracji wyższych kwot wsparcia. Świadczenia te mogą mieć charakter materialny lub idealny (np. opublikowanie listy darczyńców, udostępnienie jednego egzemplarza utworu etc.). Oferowane świadczenia winny mieć jednak zawsze związek ze zgłoszonym projektem crowdfundingowym.

(5) Kiedy świadczenia zostaną zaoferowane, a osoba wspierająca zaakceptuje je, dokonana zostanie obietnica zawarcia umowy między użytkownikiem a osobą wspierającą. Umowa wchodzi w życie automatycznie w przypadku zakończonej sukcesem akcji finansowania projektu. W przypadku braku sukcesu akcji finansowania projektu, automatycznie wygasa prawo do roszczenia oferowanych świadczeń.

(6) Użytkownicy deklarują wysokość sumy, która konieczna jest dla całkowitej realizacji projektu. Suma ta obejmuje także opłatę administracyjną (jej wysokość opublikowana zostanie na stronie internetowej platformy). Użytkownik deklaruje także sposób wykonania / produkcji / sposób wysyłki świadczeń wzajemnych. Użytkownicy platformy mogą podjąć decyzję o anonimowym wsparciu projektu. Dotyczy to jednak wyłącznie prezentacji opublikowanych na platformie internetowej.

(7) Projekty mogą uzyskać wsparcie finansowe wyższe, niż deklarowana minimalna kwota finansowania projektu (gdy zadeklarowane wsparcie finansowe jest większe, niż kwota konieczna dla realizacji projektu).

(8) W przypadku zakończonej sukcesem fazy finansowania projektu crowdundingowego użytkownicy zobowiązują się do:

  • informowania w odpowiedni sposób osób wspierających projekt (bez spamu!) o przebiegu realizacji projektu (pocztą mailową do osób wspierających),
  • wystawienia rachunku / faktury / potwierdzenia dokonania wpłaty wszystkim osobom, które dokonały wpłaty wyższej niż określona na stronie internetowej platformy kwota,
  • zrealizowania projektu natychmiast i w zadeklarowanych ramach czasowych po zakończonej sukcesem fazie finansowania projektu,
  • dokonania wysyłki zadeklarowanych przedmiotów / realizacji świadczeń na rzecz wymienionych wyżej osób wspierających, natychmiast po zakończeniu fazy realizacji projektu,
  • opublikowania na stronie internetowej platformy relacji o zrealizowanym projekcie.

(9) Po zakończonej sukcesem fazie finansowania projektu crowdfundingowego operator platformy udostępnia użytkownikowi dane wszystkich osób wspierających projekt z wyjątkiem danych osób wspierających projekt anonimowo. Zarówno użytkownicy, jak i osoby wspierające wyrażają jednoznaczną zgodę na przekazanie danych decydując się na korzystanie z platformy.

(10) Operator platformy dołoży starań, by możliwie szybko przekazać użytkownikowi kwotę finansowania projektu (sumę wpłaconych środków pomniejszoną o opłatę administracyjną) po zakończeniu fazy finansowania projektu. W tym celu użytkownik niezwłocznie przekaże operatorowi dane dotyczące konta bankowego. Termin przelewu środków uzależniony jest od terminów świadczenia usług wybranego przez użytkownika banku / instytucji finansowej oraz od nakładu czasu koniecznego do dokonania przelewu. Możliwe jest powstanie w związku z tym dodatkowych kosztów przelewu.

(11) W przypadku braku sukcesu w fazie finansowania projektu crowdfundingowego (zbierania środków na finansowanie projektu) lub w razie przedwczesnego zakończenia fazy finansowania projektu z ważnego powodu (siła wyższa etc.), NIE ZOSTANIE DOKONANY ZWROT WSZYSTKICH WPŁACONYCH NA WSPARCIE PROJEKTU SUM, a jedynie zwrot sum wyższych niż 50 Euro.  

6. Kulturalny projekt roku

(1) Kulturalny projekt roku finansowany jest z trzech źródeł finansowania: bezpośrednich wpłat dla wsparcia tego projektu, wyższych niż niezbędne opłat administracyjnych oraz sum wpłaconych na wsparcie projektów crowdfundingowych (kwoty o wartości niższej niż 50 Euro), które nie uzyskały  zadeklarowanego minimalnego wsparcia finansowego w określonym czasie.

(2) O prawo do realizacji kulturalnego projektu roku ubiegać się mogą wszystkie osoby aktywne w dziedzinie kultury na obszarze Republiki KUKUKA, to jest na terenie miasta Szczecina i regionu metropolitalnego,  regionu Zalewu Szczecińskiego lub na terenie powiatu Vorpommern-Greifswald. Dotyczy to osób mieszkających lub działających na terenie Republiki KUKUKA, przy czym osoba taka może złożyć jeden lub kilka wniosków o uznanie jej projektu za kulturalny projekt roku w okresie wyznaczonym na stronie internetowej platformy na zbieranie idei na kulturalny projekt roku. Zgłaszane projekty muszą być realizowane na terenie Republiki KUKUKA, to jest na terenie miasta Szczecina i regionu metropolitalnego,  regionu Zalewu Szczecińskiego lub na terenie powiatu Vorpommern-Greifswald.

(3) Projekty zgłoszone do rywalizacji o tytuł kulturalny projekt roku zostaną opublikowane na stronie internetowej platformy w fazie zbierania idei na kulturalny projekt roku.

(4) Użytkownicy platformy mają możliwość oddawania głosów na rzecz jednego z projektów (Voting). Użytkownikom nie wolno dokonywać manipulacji technicznych i jakichkolwiek innych manipulacji, które zwiększałyby ich szanse na uzyskanie głosów.  Próby takich manipulacji prowadzić mogą do skreślenia projektu z listy projektów, na które oddawane są głosy lub do likwidacji konta użytkownika na platformie.

(5) Głosowanie wyłania zwycięski projekt, który realizowany będzie po zakończeniu głosowania lub zgodnie z deklaracją zawarta w opisie projektu. W przypadku, gdy dwa lub więcej projektów uzyska tę samą liczbę głosów, decyzję o dalszych krokach podejmuje rada doradcza, ewentualnie przeprowadzone zostaje losowanie.

(6) Kulturalnego projektu roku dotyczą te same zasady, co projektów crowdfundingowych.

(7) Autorzy zwycięskiego projektu zobowiązują się do wystawienia pokwitowań / rachunków wszystkim osobom, które wsparły projekt sumą wyższą niż 50 Euro.

(8) Wszelkie roszczenia na drodze prawnej są wykluczone.

7. Pozostałe regulacje

(1) Przy wszystkich wpłatach dokonywanych za pośrednictwem banków / instytucji finansowych obowiązują warunki wybranej przez wpłacającego instytucji finansowej.

(2) Wszystkie opublikowane na platformie treści i idee podlegają prawom autorskim. Zakazane jest kopiowanie, rozpowszechnianie treści/  idei oraz dokonywanie zmian  w treściach / ideach. W przypadku powstania szkód wynikających z nieprzestrzegania powyższej zasady możliwe jest zgłoszenie roszczeń prawnych. 

(3) Operator gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie w kontekście działalności platformy. Operator nie będzie przekazywać ani udostępniać danych osobowych osobom trzecim.

(4) Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich treści zgłaszanych platformie.

(5) Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy i szkody powstałe w oprogramowaniu lub sprzęcie, za błędy systemowe, za brak możliwości dostępu do platformy, za niedbalstwo lub niezgodne z prawem wykorzystanie danych przez osoby trzecie. Powyższe dotyczy także odpowiedzialności osobistej współpracowników oraz osób działających na zlecenie operatora.

(6) Operator ma prawo do wprowadzenia zmian w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. W razie wprowadzenia zmian, operator poinformuje użytkowników w odpowiedni sposób o dokonanych zmianach. Zmiany uznane zostają za zatwierdzone, jeżeli w ciągu 6 tygodni nie zostanie zgłoszony protest. W razie złożenia protestu obowiązują dotychczasowe warunki, jednak strony mają wówczas prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy.

(3) Niniejsze warunki korzystania dotyczą wszelkich form użytkowania platformy, o ile nie zostały jednoznacznie uzgodnione inne warunki. Nie zostaną uznane żadne inne warunki handlowe użytkowników. W razie pojawienia się sytuacji spornych, których nie reguluje niniejszy dokument, podjęte zostaną odpowiednie decyzje.

(4) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd w miejscowości Wolgast.Wróć